השבתת רכב – איסור שימוש מנהלי ברכב

לקצין משטרה יש סמכות להשבית את הרכב ולהורות על אחסנתו במגרש אחסנה לתקופה של עד 60 ימים. הליך זה נקרא איסור שימוש מנהלי ברכב.

עם מתן הודעת איסור השימוש ברכב, ייגרר הרכב ו/או תינתן הוראה לאחסנו במגרש אחסנה לתקופה של עד 60 יום כאשר עלויות האחסנה יחולו על הבעלים של הרכב. בתום תקופת האחסנה ישוחרר הרכב ממגרש האחסנה בכפוף לתשלום הוצאות גרירתו ואחסנתו במגרש.

מתי יורה קצין המשטרה על איסור השימוש ברכב

שכרות – נהג שנתפס שיכור ונרשמה לו הזמנה למשפט, רשאי קצין משטרה לפסול את רישיון נהיגתו לתקופה של 30 ימים ולהורות על איסור השימוש ברכב ואחסנת הרכב במגרש אחסנה לתקופה של 30 ימים. ברוב מקרי השכרות קצין המשטרה מורה על השבתת הרכב ואחסנתו במגרש אחסון.

עבירות נהג חדש – נהג חדש מחויב בנהיגה שלצדו יושב מלווה בשלושת החודשים הראשונים למשך 24 שעות ובשלושת החודשים שלאחר מכן בשעות הלילה בלבד. במשך כל השנתיים בהם מוגדר הנהג כנהג חדש, הוא מחויב במלווה אם הוא מסיע יותר מ- 2 נוסעים ברכב. נהג חדש שנתפס ללא מלווה בתקופה בה הוא מחויב במלווה ו/או מסיע יותר מ- 2 נוסעים ללא מלווה, מקבל באופן אוטומטי הזמנה לבית משפט ורישיון הנהיגה שלו נפסל לתקופה של 30 יום וכן מבוצע הליך של השבתת הרכב ואחסנתו במגרש אחסנה לתקופה של 30 יום.

עבירות של נהיגה בפסילה ו/או ללא רישיון נהיגה כלל – נהג הנוהג ברכב כאשר הוא מצוי בפסילה של קצין משטרה ו/או משרד רישוי ו/או של בית משפט יורה קצין משטרה על השבתת הרכב בו בוצעה הנהיגה ואחסנתו במגרש אחסנה לתקופה של 30 ימים.

נהג הנתפס נוהג ברכב כשאין לו כלל רישיון נהיגה ו/או רישיון הנהיגה שלו לא מתאים לסוג הרכב, יורה קצין המשטרה על השבתת הרכב בו בוצעה הנהיגה ואחסנתו במגרש אחסנה לתקופה של 30 ימים.

עבירות של עקיפה מסוכנות –  עקיפה מסוכנת הגורמת לסיכון הרכב הנעקף ו/או רכב המגיע מכיוון הנסיעה הנגדי. כאשר נהג מבצע עקיפה וגורם סיכון לרכב שעקף ו/או לרכב המגיע מהנתיב הנגדי באופן שאחד מהם נאלץ לרדת לשוליים על מנת לאפשר לנהג לסיים את העקיפה באופן בטוח, יקבל הנהג הזמנה לבית משפט וקצין משטרה יערוך לו שימוע ויורה ברוב המקרים על השבתת הרכב בו בוצעה הנהיגה ואחסנתו במגרש אחסנה לתקופה של 30 ימים.

עבירה של הסעת נוסעים בשכר ו/או מעבר למספר הנוסעים המותר ברישיון הרכב – נהג המסיע נוסעים ברכב בשכר, ברכב שאיננו רכב הסעות מורשה (מונית, מונית שירות וכיו”ב) ו/או נהג המסיע ברכב מעבר למספר הנוסעים המותר, יקבל הזמנה למשפט וקצין משטרה יורה על השבתת הרכב בו בוצעה הנהיגה ואחסנתו במגרש אחסנה לתקופה של 30 ימים.

עבירות משקל – כשמשקל הרכב בו נתפס נהג חורג ב- 15% מהמשקל המותר ברישיון הרכב, יקבל הנהג הזמנה למשפט והשוטר שאכף את העבירה רשאי להשבית את הרכב לתקופה של 30 יום ולהורות על אחסנתו במדרש אחסון.

עבירה חוזרת – רכב שבוצעה בו אחת מהעבירות שלעיל ונתפס בפרק זמן של 3 שנים כשהוא מבצע את אותה עבירה ו/או עבירה המקימה סמכות השבתה, יורה קצין המשטרה על השבתתו לתקופה של 60 יום.

Call Now Button